پیشرو در ارائه اطلاعات قابل اعتماد ایمنی

تشویق دولت امارات جهت سفر چینی ها به این کشور

سازمان فرهنگ و گردشگری ابوظبی با همکاری نزدیک خود با ذینفعان این صنعت در جهت افزایش تعداد بازدید کنندگان چینی و ورود آنها به امارات و تشویق سرمایه گذاران به اقامت بیشتر اقدام گسترده ای را انجام داده است.
با استقبال گرمی که از یک هیئت چینی در ابوظبی شد مبارک آل شمسی مدیراین دفتر گفت:در سالهای اخیر امارات پیشرفت قابل توجهی در جذب ورود تعداد گردشگران چینی به این کشور را داشته اما هنوز جای رشد بیشتری

وجود دارد.

در راه اندازی این نشست که سه سال پیش انجام شد آمار مسافران چینی ها فقط نزدیک به20000 بوده اما امسال در نیمه اول سال, 59518 مسافر چینی تنها در هتل ابوظبی پذیرش شدند که رشد 190 درصدی نسبت به سال 2013 داشته است.
آل شمسی از اعضا سازمان گردشگری در نشستی در میان خبرنگاران اظهار کرد که سازمان بسیار نسبت به رشد این پیشرفت خوشبین هست و اضافه نمود که گردشگران و میمانان چینی بطور میانگین فقط 2 شب در ابوظبی اقامت دارند و ما می خواهیم که آنها شب های اقامت خود را بیشتر کنند.
آل شمسی خاطر نشان کرد که ابوظبی ترکیبی از فرهنگ و جاذبه های فراوان هست و بافت مدرن آن روبروز توسعه بیشتری می یابد.